Because your browser is outdated, this site may not appear and function as intended. More information.

January 19th 2016, by David Menkveld

HEALTH BY DESIGN

De actieve werkomgeving voor gezondheid en focus

Het onderscheidende thema voor de komende jaren is de sterke relatie tussen Health en het risico van stress voor organisaties. Volgens een recent onderzoek van The Economist heeft een lage arbeidsproductiviteit door stress of depressie onder werknemers de grootste negatieve impact op het bedrijfsresultaat van organisaties (Economist Intelligence Unit, Financing the future, Choices and challenges in global health, November 2015). Dat een juiste aanpak van stress een succesfactor zal zijn in de doorontwikkeling van het thema gezondheid is evident. Maar waar er tijdens ‘De week van de Werkstress’ door het Ministerie van SoZaWe nog wordt geadviseerd om “werkstress bespreekbaar te maken”, geeft deze Focus editie inzicht in de impact van Health op de organisatie, het individu en de werkomgeving en welke waarde Health kan hebben als het wordt ingezet als strategisch bedrijfsmiddel. Kortom, van gezondheid als nice to have om stress in de werkomgeving tegen te gaan, naar HEALTH BY DESIGN om sterker, sneller en meer gefocust te kunnen werken richting 2020.

Health als hoger liggend doel.

Voorgaande kerntrend in deze Focus editie omschrijft de Massive Transformative Purpose (MTP), als belangrijkste gemeenschappelijke kenmerk voor (exponentiële) organisaties. In de kern, het nastreven van een hoger doel om iets radicaal te veranderen, de wereld te verbeteren. Waar enkele jaren geleden Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) overging in Duurzaamheid als standaard waarde, zal Health de volgende onderscheidende factor worden. Daarbij dient de focus op gezondheid door bedrijven niet alleen gericht te zijn op de interne organisatie; het gezonder maken van de werkende populatie, maar ook extern, als maatschappelijke identificatie om een connectie te maken met de wereld rondom de eigen bedrijfspraktijk. Of zoals The Economist schrijft: ‘to go beyond the own workforce and also address the health of customers, by developing new products and services, and of suppliers, by requiring those companies to have appropriate health policies in place’.

De bijdrage van gezondheidsprogramma’s binnen organisaties is inmiddels bewezen in de reductie van ziekteverzuim. Naast deze indirecte opbrengsten voor de organisatie zijn er ook tastbare individuele doelstellingen behaald: meer sporten, minder roken/drinken, etc. Beide successen hebben een interne waarde. Met het toevoegen van een extern gezondheidsbeleid kunnen organisaties een duurzame bijdrage leveren aan het gezonder maken van de maatschappij als geheel. Health als extra dimensie voor externe identificatie; naast maatschappelijke relevantie ook een maatschappelijke bijdrage aan een gezondere wereld.

Human Performance. Van meten naar maatwerk.

Waar de impact van Health voor organisaties een extra dimensie betekent voor externe identificatie, is het voor de individuele medewerker het moment om de gemeten gezondheidsdata van 2015 te analyseren en in te zetten bij het bereiken van de eigen ‘peak performance’. Zoals Samsung het formuleert: “People will restructure their working lives around personal “Power Hours’’ – as technology reveals peak performance times”. Health kan in deze context worden vertaald naar de hoeveelheid energie die een werknemer kan leveren aan zijn werkgever, gebaseerd op zijn of haar belastbaarheid.

Ook Colliers Corporate Solutions, in 2015 gestart met het Quantified Workplace experiment, is klaar om individuele data van werknemers te koppelen aan individuele coaching om het inzicht in de eigen belastbaarheid te vergroten en prestaties te verhogen. Persoonlijke data, gemeten via een Fitbit wearable en computer software en weergegeven in een persoonlijk dashboard biedt belangrijke inzichten. Maar geen Fitbit, Apple Watch of andere wearable met een dashboardfunctie komt met proactieve coaching. Want naast fysiologische elementen gaat het bij een customized coaching interventie ook om cognitieve elementen en karaktereigenschappen.

In de komende jaren heeft ieder individu de beschikking over directe feedback tools op basis van de resultaten uit het personal dashboard. De medewerker kan zelf bij een externe Health coach aangeven waar behoefte aan is. De coach kan op zijn beurt proactief contact opnemen met de medewerker, als bijvoorbeeld een te hoog stressniveau wordt bereikt of (werk en/of privé) doelen dreigen niet gehaald te worden. Deze Arbodienst Nieuwe Stijl doet - anders dan de eenzijdig door de werkgever uitgestippelde gezondheidsprogramma’s uit het verleden - gebaseerd op persoonlijke data en voorkeuren daadwerkelijk iets met individuele (gezondheids)prestaties en behoeften, met als resultaat een grotere bijdrage aan het hoger liggende doel van de organisatie om gezonder te werken. Afbakening van privacy binnen de driehoek werkgever, werknemer en externe gezondheidscoach is hierin cruciaal. Wat is de rol van een onafhankelijke gezondheidscoach? Wat mag er worden gerapporteerd aan de werkgever? Mag er überhaupt gerapporteerd worden? Mag data (anoniem en geaggregeerd) worden vergeleken met andere medewerkers of subteams? Als organisaties de komende jaren hierop de antwoorden kunnen vinden, is men in staat een geheel nieuwe en gezonde werkcultuur te realiseren en wordt meten maatwerk.

Healthy Office, Intuitive Workplace.

De impact van Health op organisatie- en individueel niveau zorgt ook voor veranderende huisvesting. Waar RE & FM in 2015 rekening moesten houden met Agile Working, zijn nu begrippen als adaptive en intuitive van toepassing bij de vraag naar huisvesting die meebeweegt met het individu en welzijn en gezondheid stimuleert.

De impact van Health op de huisvesting is op twee niveaus zichtbaar. Enerzijds zijn er de interventies op gebouwniveau. Neem bijvoorbeeld kantoorgebouw The Edge (Deloitte), waar licht en luchtkwaliteit binnen het kantoor de succesfactoren zijn voor een gezond werkklimaat. Een positieve ontwikkeling als start voor de opkomst van Healthy Offices. Dergelijke kantoorconcepten zijn gedreven door slimme technologie en in belangrijke mate gericht op duurzaamheid en efficiënt energiegebruik. Anderzijds zorgt de impact van Health voor een meer revolutionaire verandering in de werkomgeving. Zoals aangekondigd in de Focus editie van 2015, is de werkomgeving van de toekomst een Intuitive Workplace, gebaseerd op neurologische en psychologische elementen en interventies gericht op het stimuleren van activiteit en creativiteit.

Op beide niveaus (kantoor en werkomgeving) zijn uitdagingen te benoemen voor (huisvestings)organisaties. Zo zal de focus bij het verduurzamen van gebouwen op basis van BREEAM uitgangspunten meer gericht moeten zijn op gezondheidsinterventies, naast duurzaamheid in termen van energiegebruik. Niet voor niets is het aandeel van de categorie ‘Gezondheid’ binnen de BREEAM meting 15% van de totaalscore (in het Asset deel zelfs 21%). Een voorbeeld van een bredere vorm van verduurzaming in gebouwen is de WELL Building Standard®, die uitgaat van best practice design & construction gecombineerd met medisch en wetenschappelijk onderzoek. De standaard gaat uit van zeven prestatie categorieën; lucht, water, voeding, licht, fitness, comfort en geest, gericht op het verbeteren van health en welzijn in de werkomgeving. Op werkplekniveau ligt de uitdaging in het optimaal op elkaar laten aansluiten van concept en design om een op maat gemaakte werkomgeving te creëren, met een hoog adaptief vermogen aan de wensen en eisen van de medewerker die bewezen bijdraagt aan de persoonlijke gezondheid, welzijn en creativiteit. Bijvoorbeeld door staand (of fietsend) te kunnen werken, maar ook door het introduceren van vergaderroutes of automatisch aanpasbare ‘moods’ in ruimten voor een juiste balans tussen rust en dynamiek.

Health als strategisch voordeel.

Het succes van (exponentiële) organisaties hangt af van de kracht van de organisatiecultuur, het eigen immuunsysteem. Health kan hierin een belangrijke rol spelen, zowel intern (empowerment van de medewerker) als extern (bijdrage aan een gezonde maatschappij). In beide richtingen is strategisch voordeel te behalen. Organisaties die een Health Policy hanteren, worden daarmee interessant voor andere ‘Healthy’ organisaties, wat tot nieuwe/duurzame samenwerkingen kan leiden of het winnen van een pitch. IBM bijvoorbeeld heeft een Chief Health Officer, die leiding geeft aan een Integrated Health Services Organisation en daarmee een gezonde werkomgeving mogelijk maakt voor de eigen werknemers én zelfs voor hun families.

Naast het maken van een connectie met de buitenwereld, is het maximaliseren van de aantrekkingskracht van een gezonde werkomgeving en de Connected Community daarbinnen een andere strategische keuze voor organisaties om nieuw talent te binden. Een Well-Being Workplace als basis arbeidsvoorwaarde, die nieuwe werknemers prefereren boven traditionele omgevingen om te werken.

De Well-Being Workplace als next frontier voor een optimale Work-Life balance, de basis voor een gezond en gefocust bestaan. Outdoor kledingmerk Patagonia, neemt medewerkers mee op hiking trips, fietstochten of surflessen tijdens de lunch, maar biedt de medewerkers ook de mogelijkheid om vrijwilligerswerk te doen terwijl ze worden doorbetaald. Minder uitdagend, maar zeker niet minder effectief is het faciliteren van een fitnessruimte of abonnement, of het realiseren van ruimten voor rust en mindfulness in de werkomgeving.

In 2016 betekent Health meer dan gezonde werknemers of een gezond gebouw. Want maximale invoering van Health door organisaties heeft een impact tot ver buiten de eigen werkomgeving en zal resulteren in strategisch voordeel en een gezond bedrijfsklimaat. HEALTH BY DESIGN is daarmee voor alle HR, RE en FM professionals een van de kerntrends voor het komende jaar.

Comments